Medlemskap

Medlemskap i Hundvåg Håndballklubb (HHK) er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb.

Spillere som ikke har betalt medlemskontingent og treningsavgift har ikke rett til å spille kamper. Kontingenten gjelder for hele sesongen og sendes ut ved sesongstart. Håndballforbundets sesong starter 1. mai, men krav om betaling sendes ut fra HHK i august/september.

Nye medlemmer som begynner etter 1. januar betaler kun medlemskontingent for gjeldende sesong, dvs. man betaler ikke treningsavgift for den gjenværende delen av sesongen.

Kontingent og treningsavgift er en viktige inntektskilder for klubben og skal dekke utgifter klubben har ved påmelding av lag i seriespill, dommerutgifter, trenere, utstyr, turneringer, osv... 

For spillere som er yngre enn 13 år dekker kontingenten også spillerforsikring. Spillere som er 13 år eller eldre må tegne og betale lisens. Lisensen inkluderer idrettsforsikring. Du kan lese mer om lisens under "Nyttig info - Nyttige linker".

Medlemskapet i klubben kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års medlemskontingent og/eller treningsavgift, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, må klubben ta kontakt med idrettskretsen.

En fast ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.

Medlemskap tegnes ved å klikke med knappen nedenfor og fylle ut nødvendig informasjon.

PRISER

Medlemskontingent

Medlemskontingent

100 NOK

 

Treningsavgift

2015

600 NOK

2014

700 NOK

2013

900 NOK

2012

900 NOK

2011

1200 NOK

2010

1200 NOK

2009

1200 NOK

2008

1400 NOK

2007

1400 NOK

2006

1400 NOK

2005

1400 NOK

2004

1800 NOK

2003

1800 NOK

2002

1800 NOK

Senior

2000 NOK

Familie

(tre spillere eller flere)

3200 NOK