Medlemskap

Medlemskap i Hundvåg Håndballklubb (HHK) er først gyldig og regnes fra den dag medlemskontingent er betalt. Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb.

Spillere som ikke har betalt medlemskontingent og treningsavgift har ikke rett til å trene eller spille kamper. Kontingenten gjelder for hele sesongen og sendes ut ved sesongstart. Håndballforbundets sesong starter 1. mai, men krav om betaling sendes ut fra HHK i august/september.

Nye medlemmer som begynner etter 1. januar betaler kun medlemskontingent samt det beløp som fastsettes som treningsavgift for aktuell spiller. Treningsavgiften fastsettes av daglig leder basert på gjenværende del av sesong. Styret er klageinstans for gjenværende sesongs treningsavgift fastsatt av daglig leder.  

Kontingent og treningsavgift er en viktige inntektskilder for klubben og skal dekke utgifter klubben har ved påmelding av lag i seriespill, dommerutgifter, trenere, utstyr, turneringer, osv... 

For spillere som er yngre enn 13 år dekker kontingenten også spillerforsikring. Spillere som er 13 år eller eldre må tegne og betale lisens. Lisensen inkluderer idrettsforsikring. Du kan lese mer om lisens under "Nyttig info - Nyttige linker".

Medlemskapet i klubben kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje per epost til aktuell lagleder og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års medlemskontingent og/eller treningsavgift, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, må klubben ta kontakt med idrettskretsen.

En fast ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.

Medlemskap tegnes ved å klikke med knappen nedenfor og fylle ut nødvendig informasjon.

PRISER

Medlemskontingent

Medlemskontingent

100 NOK

 

Treningsavgift

født 2016

900 NOK

født 2015

900 NOK

født 2014

900 NOK

født 2013

1300 NOK

født 2012

1300 NOK

født 2011

1600 NOK

født 2010

1600 NOK

født 2009

1800 NOK

født 2008

1800 NOK

født 2007

2000 NOK

født 2006

2000 NOK

17-20 år (Junior)

2200 NOK

Senior

2200 NOK

Familie

(tre spillere eller flere)

3200 NOK