Reiseregler

Alle reiser i klubbens regi skal følge Hundvåg Håndballklubbs instruks for reiser som beskrevet nedenfor.

På alle reiser i regi av klubben skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på en turnering eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem.

Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre som er ledsagere for mindreårige på reiser.

· Formål

 • Gi alle involverte en oversikt over ansvarsforhold og rammer som gjelder under reiser.
 • Gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleir til en trygg og god opplevelse for spillere og ledere.
 • Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
 • Avklare forventninger til ledere.

· Omfang og forutsetninger

 • Instruksen gjelder for alle reiser med overnatting i regi av Hundvåg Håndball hvor spillere under myndighetsalder deltar. Som eksempel nevnes reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleir.
 • Alle reiser som dekkes av instruksen skal være alkohol- og rusmiddelfrie for spillere og ledere fra avreise til hjemkomst.
 • Alle ledere skal forevise godkjent Politiattest til styrets nestleder før reisen kan finne sted.
 • Det skal utpekes en ansvarlig reiseleder og en stedfortreder. Reiseleder har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
 • Hvert lag som er på reise skal ha med seg minimum to ledere inkludert trener/ lagleder. Minst én av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Om flere lag reiser sammen skal hvert lag ha en hovedleder. Det skal i slike tilfeller utpekes en reiseleder for hele reisefølge blant lagenes hovedledere.
 • Reiseleder er ansvarlig for at bestemmelsene i denne instruks følges.
 • Reise og opphold for trenere, lagledere og andre ledsagere skal dekkes av reisekassen til laget.
 • Klubben dekker ikke reiseforsikring. Dette må hver enkelt selv tegne og betale.

· Transport

 • Av sikkerhetsmessige hensyn oppfordres det til bruk av profesjonelle aktører i forbindelse med all personbefordring
 • Det skal kun benyttes transportmidler som er godkjent for personbefraktning
 • Reisen skal planlegges slik at det sikres tilstrekkelig tid til at transporten kan foregå på forsvarlig måte.
 • Ved bruk av privat transportmiddel, skal sjåfør gjøres kjent med at han/ hun har ansvar for transportmiddelets tekniske stand, og at påkrevde løyver og sertifikater osv. skal være gyldige. Dette gjøres ved å overlevere denne instruks til sjåføren.
 • Før reisen starter, skal alle reisende motta informasjon om tilgjengelig sikkerhetsutstyr og sikkerhetsrutiner i/ på transportmiddelet.

· Innkvartering

 • Det skal kun benyttes overnattingssteder som kan dokumentere godkjente evakueringsplaner og vaktordninger. Dette gjelder spesielt i de tilfeller overnatting skal skje i for eksempel idrettshall, skolebygning eller lignende.
 • Ved ankomst overnattingssted, skal reiseleder sikre at alle reisende får informasjon om rømningssted og mønstringssted.

· Reiseplan

 • Reiseplan skal leveres daglig leder før reisen starter. Reiseplanen skal som et minimum inneholde informasjon om:

i. formål med reisen

ii. tidsrom for reisen

iii. reisemål

iv. transportmåter

v. innkvarteringssteder

vi. kontaktinformasjon for alle ledere som deltar på reisen

vii. deltakerliste med kontaktinformasjon for foresatte. Denne skal være oppdatert ved avreise.

· Informasjon

 • Alle ledere, spillere og foresatte skal før avreise motta nødvendig informasjon om reisen. Med nødvendig informasjon menes som et minimum reiseplan, reiseinstruks og eventuelle andre relevante retningslinjer i klubben. Fortrinnsvis gjøres dette gjennom at det arrangeres et informasjonsmøte. Alternativt kan informasjonen gis på en annen måte, men da i skriftlig form.

· Rapportering

 • Reiseleder rapporterer normalt til daglig leder. Saker av følgende karakter skal likevel rapporteres umiddelbart og direkte til styreleder (beredskapsleder):

i. Ulykker med personskade

ii. Overgrepssaker

iii. Økonomisk utroskap

iv. Klare brudd på sentrale retningslinjer eller regler i idrettslaget

v. Andre saker som kan medføre spesiell medieoppmerksomhet

· Reiseregning

 • Eventuell reiserefusjon må avtales med daglig leder før reisen.
 • Krav om reiserefusjon skal fremsettes på klubbens skjema, sammen med relevante kvitteringer.

Reiseregler - "familietur"

Reiser som arrangeres i privat regi, det vil si der hvor spillerne reiser og bor med sin familie eller med lagkamerat/ lagvenninne - såkalt "familietur" - kan arrangeres under forenklet reiseregler.

 • Foreldre/ foresatte skal på forhånd gjøres oppmerksom på at reisen er en "familietur" hvor den enkelte spiller og/eller deres foresatte er ansvarlig for reise og opphold.
 • Daglig leder skal informeres om reisen før reisen starter.
 • Trenere og lagledere skal ha fremvist godkjent politiattest.
 • Klubben oppfordrer sterkt til at det utvises måtehold med alkohol blant foresatte som er med på reisen.
 • Dersom reise ikke skjer med private kjøretøy, så oppfordres det sterkt til at man benytter profesjonell aktør til transport.