Sportslig Plan

Aldersbestemt håndball opp til 18 år

Sportslig plan skal være et verktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Den sportslige planen skal sikre den sportslige og sosiale utviklingen til spillere i klubben. Planen skal i tillegg bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i klubben.

Hovedmål for klubbens satsning for aldersbestemte lag:

 1. Gi barn og unge i vårt nærmiljø et tilbud om å spille håndball i et godt og trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta ut fra sine forutsetninger.
 2. Fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger.

Hundvåg Håndballklubb (HHK) søker å stille lag i alle aldersklasser fra 6 til 18 år for både gutter og jenter. Klubben har som mål at det skal være minimum to jentelag og ett guttelag per årsklasse.

HHK deler inn de forskjellige årsklassene etter Norges Idrettsforbunds verdimanifest, som beskrevet i vedlegget nedenfor.

I klassene under 12 år må ikke aktivitetsnivået være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsaktiviteter, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårsidrett for barn under 12 år.

Aktiviteten i de enkelte aldersklasser

6-8 år, minihåndball. Klubbene er inndelt i avdelinger som i størst mulig grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb.

Trening minimum 1 time per uke.

9-10 år, aktivitetsserie. Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene får inntil 3 kamper per spille-dag. Lagene spiller på liten bane med 4 spillere på banen, inkludert "aktiv" målvakt.

For å sikre at alle får en sportslig utfordring som passer den enkeltes nivå kan det på trening bli foretatt nivåinndeling av spillerne fra 9 år og oppover. Det er trener som foretar denne inndelingen. Nivåbasert inndeling må ikke forveksles med topping av lag, alle spillere skal ha tilnærmet lik spilletid i disse årsklassene. Trener og støtteapparat kan imidlertid gi spillere som ikke møter på trening og/eller viser dårlige holdninger mindre spilletid.

Tidligere erfaringer viser at mange ønsker å melde opp lag siste året i aktivitetsserien. Da får spillerne øvd seg på stor bane, det er motiverende og ferdighetsnivået til mange spillere gjør at det er helt nødvendig med denne type utfordring. Tilbud om spill på stor bane bør gis til alle spillere med grunnleggende ferdigheter i tråd med gul tråd (kast, mottak, finter, skudd og forsvar). Det kan allikevel være ulik hyppighet på tilbudet da trenere kan vurdere som nødvendig at de spillerne med høyest håndballferdigheter og forståelse er viktige i grunnstammen til laget. Foreldre og spillere må få god informasjon i forkant av oppmelding av lag.

Trening minimum 1 time per uke.

11 år. Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene vanligvis spiller to kamper per spille-dag. Lagene spiller på full bane med 6 spillere på banen.

Det er to nivåer i 11 årsklassen, «bredde» og «øvet».

Det benyttes nedsenket tverrligger i 11-årsklassen.

Hovedtrener drøfter med sportslig utvalg påmelding av antall lag og til hvilken serie.

Trening minimum 2 ganger i uken.

12 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Det er to nivåer på tilbudet «bredde» og «øvet». Åpen påmelding. Vinnerne premieres som avdelingsvinner.

Hovedtrener drøfter med sportslig utvalg påmelding av antall lag og til hvilken serie.

Trening minimum 2 ganger i uken.

13 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Åpen påmelding. To nivåer på tilbudet; A-serie og breddeserie. Vinnerne av de to A-avdelingene premieres som avdelingsvinnere. Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i henholdsvis Agder og Rogaland (fire lag) for å kåre regionsmester.

For jentelagene vil prestasjonene til laget avgjør om de vil komme i avdeling A når serien deles og på den måten være sikret plass på øverste nivå også som 14-åringer.

Spillere vil få mulighet til å delta på sonesamling i regi av regionen. Hovedtrener velger spillere, regionen velger antall spillere som får delta.

Hovedtrener drøfter påmelding av lag med sportslig utvalg. Men det er hovedtrener som tar avgjørelsen om antall lag og til hvilken serie.

Trening minimum 2 ganger i uken med 1 ½ time per uke i hall.

 14 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. To nivåer på tilbudet; A serie og breddeserie. For å få spille på nivå A i 14-årsklassen, må laget ha spilt på nivå A og blitt blant de 10 beste lagene i foregående sesongs 13-årsklasse, eller få plass gjennom kvalifiseringsspill (seriespill i avdeling A 13 kan betraktes som en «lang kvalifisering» til spill i avdeling A 14 år).

Spillere vil få mulighet til å delta på sonesamling i regi av regionen. Regionen velger spillere som får delta.

Trening minimum 2 ganger a 1 ½ time pr. uke i hall.

Sportslig mål: Klubben bør ha lag i A-pulje hvor de spillerne med høyest tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter spiller.

Trening minimum 3 ganger i uken. Styrkeøvelser til sonemiljø bør gjennomføres før eller etter trening der alle spillerne deltar.

Hovedtrener drøfter påmelding av lag med sportslig utvalg. Men det er hovedtrener som bestemmer antall lag og til hvilken serie

15 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Tre nivåer på spilltilbudet; regionserie,

A-serieog breddeserie. Åpen påmelding i alle serier.

Hovedtrener bestemmer antall lag og til hvilken serie

Trening 3 ganger pr. uke.

16 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Tre nivåer på spilltilbudet; regionserie, A-serie og breddeserie. Det er åpen påmelding i A serie og breddeserien.

Spill i Regionserien vil fra og med sesongen 2015-16 også være kvalifisering til interregional Bringserie.

Hovedtrener bestemmer antall lag og til hvilken serie.

Trening 3 ganger pr. uke.

 18 år. To nivåer på spilltilbudet; regionserie og breddeserie

LERØY-serien er en del av det nasjonale kamptilbudet med egen påmelding.

Det er åpen påmelding i regionserie og breddeserien

Topping av lag 15 - 18

Fra og med lagene begynner å spille i 15 års serien kan lagets trener og støtte apparat toppe lag om de mener det er riktig. Med topping av lag menes det at man kan bruke en "første-syver", som igjen vil bety at noen spillere vil få mindre spilletid. Det vil da være viktig at spillere som får lite spilletid på et lag får spilletid på f.eks. breddelaget. Dette må komme tydelig frem i den sportslige planen til laget.

Hospitering i trening

Med hospitering menes et fast treningsopphold på eldre årstrinn en eller flere
økter i uka over en avtalt periode. Spiller følger parallelt eget årstrinn resten av treningene i hospiteringsperioden. Med hospitering forstår vi at spillere med gode ferdigheter og rett holdning får mulighet til i første omgang trene og ved behov, spille kamper på et høyere nivå enn hva vedkommende i utgangspunktet tilhører. Vekselvirkningen mellom å få lov til å være god på et nivå, og det å få noe å strekke seg etter på et høyere nivå er sentral i en spillers utvikling.

For spillere er hospitering normalt aktuelt fra 12 års alderen. Ønske om hospitering hos yngre spillere og eventuelle unntak fra de generelle reglene for enkeltspillere skal behandles i sportslig utvalg.

Et hospiteringssystem setter store krav til trenerne, og samarbeidet trenerne imellom. Dette samarbeidet/dialogen skal foregå mellom trenere og sportslig utvalg. Trener til hospiterende lag skal ikke ha dialog/gjøre avtaler direkte med spiller eller foresatte.

Hospitering i kamp

Forespørsler/avtaler om hospitering i kamp skal rettes til spillerens trener. Dette innebærer at trener fra hospiterende lag ikke skal henvende seg direkte til spiller angående dette.

I forbindelse med spill på eldre lag er spillerens trener ansvarlig for at spiller ikke overbelastes. I samarbeid med spiller og foreldre skal det tas hensyn til hviletid, skolearbeid og spillerens mulighetfor sosial omgang.

All hospitering forutsetter at spiller og foresatte er enig i hospiteringen, dette gjelder både i trening og kamp.

Spillere som ønsker å bytte lag for å spille opp

Hundvåg håndball mener at alle spillere bør spille i riktig årskull. Dette er også i tråd med regionens intensjon.

Årsaken til at spillere ønsker å bytte lag henger ofte sammen med hvilket lag venninnene spiller på eller gode håndballferdigheter. Det er ikke uvanlig at det er store nivåforskjeller på unge spillere, men dette jevner seg som oftest ut før tenårene. Når spillerne kommer i tenårene er det ofte store fysiske forskjeller på spillerne og det kan da være greit å spille i rett aldersklasse.

Det å spille opp kan også begrense en spillers kamptilbud (NHF har følgendeoffisielle klasser: 11 år, 12 år, 14 år, 16 år og 18 år i de yngre aldersbestemte klassene. I praksis innebærer dette at spillere som tilhører 11-årsklassen kan spille i klasse 11 og 12 år. Spillere tilhørende 12-års klassen kan spille i klassene 12 og 14 og sånn fortsetter det). Det betyr at hvis en spiller bytter lag (opp et alderskull) så kan spilleren komme i en situasjon der man ikke kan delta på kamper til laget som er meldt opp.

Hundvåg håndball anbefaler heller hospitering enn å bytte lag.

Henvendelser om å bytte lag skal gjøres til sportslig utvalg.

Melde på lag opp et alderstrinn

Hvis trenerne ønsker å melde på lag opp et alderstrinn må det kommuniseres ut til foresatte og spillere hvilke kriterier som legges til grunn for laguttak. Er det et tilbud til alle spillerne? Hvis tilbudet ikke er forbeholdt alle må det begrunnes hvorfor. Hvilke håndballferdigheter som kreves (forsvar, skudd, pasning osv), i tillegg til krav om oppmøte og holdninger.

Trenerkompetanse:

For trener i 12 - 14 års klassen er ønsket krav: Region SørVest sitt kurstilbud: MODUL 1 - Trenerkurs.

For trener i 14 - 17 års klassen er ønsket krav: Region SørVest sitt kurstilbud: MODUL 2 - Trenerkurs.

Der hovedtrener som er ansvarlig for treningsopplegg, laguttak og kampledelse for hvert enkelt lag. Det er også ønskelig at hvert lag har en assisterende trener som kan følge opp ved fravær e.l. Ved store årskull med mange lag vil det ikke være mulig for hovedtrener å følge alle lag i kamp. Foreldre må da bidra.

Trenerne må følge gul tråd i treninger.

Dommere:

Utvikling av gode dommere er en viktig oppgave for håndballavdelingen. Alle spillerne fra og med 12 år gis tilbud om dommeropplæring. Deltakelse i dommerkurs gir nyttig håndballfaglig kunnskap og spillere, og hever det sportslige nivået i klubben.

Spillere gis mulighet til å dømme i miniturneringer og aktivitetsserien t.o.m 11 år.

Fra fylte 15 år tilbys dommerkurs 1i regi av regionen. Dommere kan da dømme i aktivitetserien 12-13 år.

Trenerens sjekkliste for økten:

 • Unngikk vi køer og greide vi å holde alle i aktivitet hele tiden under øvelsene?
 • Opplevde spillerne at treningen var gøy og preget av lek?
 • Fikk spillerne brukt mye tid med ball med mange ballberøringer?
 • Hadde vi fokus på innlæring av kast- og mottaksferdigheter?
 • Brukte vi mye tid på småspilløvelser?
 • Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad?
 • Avslutter vi økten med en morsom konkurranse?
 • Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne?
 • Ble alle spillerne snakket direkte med minst èn gang i løpet av økten?