Skip to content

Medlemskap i Hundvåg Håndballklubb (HHK) er først gyldig og regnes fra den dag medlemskontingent er betalt. Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb.

Spillere som ikke har betalt medlemskontingent og treningsavgift har ikke rett til å trene eller spille kamper. Kontingenten gjelder for hele sesongen og sendes ut ved sesongstart. Håndballforbundets sesong starter 1. mai, men krav om betaling sendes ut fra HHK i august/september.

Nye medlemmer som begynner etter 1. januar betaler kun medlemskontingent samt det beløp som fastsettes som treningsavgift for aktuell spiller. Treningsavgiften fastsettes av daglig leder basert på gjenværende del av sesong. Styret er klageinstans for gjenværende sesongs treningsavgift fastsatt av daglig leder.

Kontingent og treningsavgift er en viktige inntektskilder for klubben og skal dekke utgifter klubben har ved påmelding av lag i seriespill, dommerutgifter, trenere, utstyr, turneringer, osv…

For spillere som er yngre enn 13 år dekker kontingenten også spillerforsikring. Spillere som er 13 år eller eldre må tegne og betale lisens. Lisensen inkluderer idrettsforsikring. Du kan lese mer om lisens under «Nyttig info – Nyttige linker».

Medlemskapet i klubben kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje per epost til aktuell lagleder og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års medlemskontingent og/eller treningsavgift, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Dersom klubben vurderer ekskludering av et medlem, må klubben ta kontakt med idrettskretsen.

En fast ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.

Medlemskontingent – 150 NOK

Treningsavgift

født 2017 – 900 NOK
født 2016 – 900 NOK
født 2015 – 900 NOK
født 2014 – 1300 NOK
født 2013 – 1300 NOK
født 2012 – 1600 NOK
født 2011 – 1600 NOK
født 2010 – 1800 NOK
født 2009 – 1800 NOK
født 2008 – 2000 NOK
født 2007 – 2000 NOK
17-20 år (Junior) – 2200 NOK
Senior – 2200 NOK
Familie (tre spillere eller flere) – 3200 NOK