Skip to content

Regler og retningslinjer

Hundvåg Håndballklubb ønsker at flest mulig skal spille håndball lengst mulig. Vi har derfor satt opp noen regler og retningslinjer som gjelder for alle som er tilknyttet klubben, inkludert trenere, lagledere, spillere og foresatte.
Manglende etterlevelse eller brudd på klubbens reglement og retningslinjer kan medføre at man blir fratatt verv eller blir suspendert/ ekskludert som medlem.Som breddeklubb skal vi ta vare på alle – både de som ønsker å satse fullt på håndballen og de som ønsker å prioritere andre aktiviteter i tillegg til håndballen. Klubbens arbeid er tuftet på frivillighet og dermed må foreldreinnsats påregnes for å sikre at de ulike lag får tilfredsstillende tilbud. Man trenger ikke å ha spilt håndball for å gjøre en viktig jobb for laget eller klubben. Vi trenger frivillig som administrative lagledere, turneringsansvarlig for lag, samt mange andre interessante oppgaver.Det er frivillig å være medlem i HHK, men dersom man velger å være medlem så må man følge klubbens planer, regler og retningslinjer. Dersom man er uenig i klubbens planer, regler og retningslinjer og ønsker disse endret så må man skriftlig foreslå endringer overfor den rette instansen eller involvere seg i de rette instanser for å være med å utforme klubbens planer, regler og retningslinjer.

Hundvåg Håndballklubb benytter NIF sin lovnorm, som vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.

Klubbens lov ble godkjent av årsmøte 19. februar 2020.

Loven er gjengitt i sin helhet nedenfor.


I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Idrettslaget er medlem av Norges Håndballforbund.

(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland Idrettskrets og er tilsluttet Stavanger Idrettsråd.

(4) Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

 • Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 • Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE

§ 4 Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer,skal det velges/oppnevnesminst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder ogsåder det velges mer enn ett varamedlem.Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5) Møte- og talerett:

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatttil kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 16 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, fire til åtte styremedlemmer og ett varamedlem.

b) Kontrollutvalg med to medlemmer og varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,

b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20 Idrettslagets styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet

organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Aldersbestemt håndball opp til 18 år

Sportslig plan skal være et verktøy for spillere, trenere og ledere for å skape et trygt og samtidig utfordrende treningsmiljø. Den sportslige planen skal sikre den sportslige og sosiale utviklingen til spillere i klubben. Planen skal i tillegg bidra til å skape en felles klubbidentitet og felles målsetting for arbeidet vi driver i klubben.

Hovedmål for klubbens satsning for aldersbestemte lag:

 1. Gi barn og unge i vårt nærmiljø et tilbud om å spille håndball i et godt og trygt sosialt miljø, hvor alle har rett til å delta ut fra sine forutsetninger.
 2. Fremme en sunn sosial og sportslig utvikling, hvor alle spillere gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger.

Hundvåg Håndballklubb (HHK) søker å stille lag i alle aldersklasser fra 6 til 18 år for både gutter og jenter. Klubben har som mål at det skal være minimum to jentelag og ett guttelag per årsklasse.

HHK deler inn de forskjellige årsklassene etter Norges Idrettsforbunds verdimanifest, som beskrevet i vedlegget nedenfor.

I klassene under 12 år må ikke aktivitetsnivået være høyere enn at barna kan delta i flere idrettsaktiviteter, og allsidig aktivitet oppmuntres. I følge Norsk Idrettsforbunds vedtekter om barneidrett, skal ingen idrett være helårsidrett for barn under 12 år.

Aktiviteten i de enkelte aldersklasser

6-8 år, minihåndball. Klubbene er inndelt i avdelinger som i størst mulig grad tar hensyn til geografi, kjønnsfordeling og antall spillere i hver klubb.

Trening minimum 1 time per uke.

9-10 år, aktivitetsserie. Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene får inntil 3 kamper per spille-dag. Lagene spiller på liten bane med 4 spillere på banen, inkludert «aktiv» målvakt.

For å sikre at alle får en sportslig utfordring som passer den enkeltes nivå kan det på trening bli foretatt nivåinndeling av spillerne fra 9 år og oppover. Det er trener som foretar denne inndelingen. Nivåbasert inndeling må ikke forveksles med topping av lag, alle spillere skal ha tilnærmet lik spilletid i disse årsklassene. Trener og støtteapparat kan imidlertid gi spillere som ikke møter på trening og/eller viser dårlige holdninger mindre spilletid.

Tidligere erfaringer viser at mange ønsker å melde opp lag siste året i aktivitetsserien. Da får spillerne øvd seg på stor bane, det er motiverende og ferdighetsnivået til mange spillere gjør at det er helt nødvendig med denne type utfordring. Tilbud om spill på stor bane bør gis til alle spillere med grunnleggende ferdigheter i tråd med gul tråd (kast, mottak, finter, skudd og forsvar). Det kan allikevel være ulik hyppighet på tilbudet da trenere kan vurdere som nødvendig at de spillerne med høyest håndballferdigheter og forståelse er viktige i grunnstammen til laget. Foreldre og spillere må få god informasjon i forkant av oppmelding av lag.

Trening minimum 1 time per uke.

11 år. Serien blir arrangert som aktivitetsserie/puljespill hvor lagene vanligvis spiller to kamper per spille-dag. Lagene spiller på full bane med 6 spillere på banen.

Det er to nivåer i 11 årsklassen, «bredde» og «øvet».

Det benyttes nedsenket tverrligger i 11-årsklassen.

Hovedtrener drøfter med sportslig utvalg påmelding av antall lag og til hvilken serie.

Trening minimum 2 ganger i uken.

12 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Det er to nivåer på tilbudet «bredde» og «øvet». Åpen påmelding. Vinnerne premieres som avdelingsvinner.

Hovedtrener drøfter med sportslig utvalg påmelding av antall lag og til hvilken serie.

Trening minimum 2 ganger i uken.

13 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Åpen påmelding. To nivåer på tilbudet; A-serie og breddeserie. Vinnerne av de to A-avdelingene premieres som avdelingsvinnere. Det arrangeres sluttspill for de to beste lagene i henholdsvis Agder og Rogaland (fire lag) for å kåre regionsmester.

For jentelagene vil prestasjonene til laget avgjør om de vil komme i avdeling A når serien deles og på den måten være sikret plass på øverste nivå også som 14-åringer.

Spillere vil få mulighet til å delta på sonesamling i regi av regionen. Hovedtrener velger spillere, regionen velger antall spillere som får delta.

Hovedtrener drøfter påmelding av lag med sportslig utvalg. Men det er hovedtrener som tar avgjørelsen om antall lag og til hvilken serie.

Trening minimum 2 ganger i uken med 1 ½ time per uke i hall.

14 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. To nivåer på tilbudet; A serie og breddeserie. For å få spille på nivå A i 14-årsklassen, må laget ha spilt på nivå A og blitt blant de 10 beste lagene i foregående sesongs 13-årsklasse, eller få plass gjennom kvalifiseringsspill (seriespill i avdeling A 13 kan betraktes som en «lang kvalifisering» til spill i avdeling A 14 år).

Spillere vil få mulighet til å delta på sonesamling i regi av regionen. Regionen velger spillere som får delta.

Trening minimum 2 ganger a 1 ½ time pr. uke i hall.

Sportslig mål: Klubben bør ha lag i A-pulje hvor de spillerne med høyest tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter spiller.

Trening minimum 3 ganger i uken. Styrkeøvelser til sonemiljø bør gjennomføres før eller etter trening der alle spillerne deltar.

Hovedtrener drøfter påmelding av lag med sportslig utvalg. Men det er hovedtrener som bestemmer antall lag og til hvilken serie

15 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Tre nivåer på spilltilbudet; regionserie,

A-serieog breddeserie. Åpen påmelding i alle serier.

Hovedtrener bestemmer antall lag og til hvilken serie

Trening 3 ganger pr. uke.

16 år. Deltar i serie med tabell og poengsystem. Tre nivåer på spilltilbudet; regionserie, A-serie og breddeserie. Det er åpen påmelding i A serie og breddeserien.

Spill i Regionserien vil fra og med sesongen 2015-16 også være kvalifisering til interregional Bringserie.

Hovedtrener bestemmer antall lag og til hvilken serie.

Trening 3 ganger pr. uke.

18 år. To nivåer på spilltilbudet; regionserie og breddeserie

LERØY-serien er en del av det nasjonale kamptilbudet med egen påmelding.

Det er åpen påmelding i regionserie og breddeserien

Topping av lag 15 – 18

Fra og med lagene begynner å spille i 15 års serien kan lagets trener og støtte apparat toppe lag om de mener det er riktig. Med topping av lag menes det at man kan bruke en «første-syver», som igjen vil bety at noen spillere vil få mindre spilletid. Det vil da være viktig at spillere som får lite spilletid på et lag får spilletid på f.eks. breddelaget. Dette må komme tydelig frem i den sportslige planen til laget.

Hospitering i trening

Med hospitering menes et fast treningsopphold på eldre årstrinn en eller flere
økter i uka over en avtalt periode. Spiller følger parallelt eget årstrinn resten av treningene i hospiteringsperioden. Med hospitering forstår vi at spillere med gode ferdigheter og rett holdning får mulighet til i første omgang trene og ved behov, spille kamper på et høyere nivå enn hva vedkommende i utgangspunktet tilhører. Vekselvirkningen mellom å få lov til å være god på et nivå, og det å få noe å strekke seg etter på et høyere nivå er sentral i en spillers utvikling.

For spillere er hospitering normalt aktuelt fra 12 års alderen. Ønske om hospitering hos yngre spillere og eventuelle unntak fra de generelle reglene for enkeltspillere skal behandles i sportslig utvalg.

Et hospiteringssystem setter store krav til trenerne, og samarbeidet trenerne imellom. Dette samarbeidet/dialogen skal foregå mellom trenere og sportslig utvalg. Trener til hospiterende lag skal ikke ha dialog/gjøre avtaler direkte med spiller eller foresatte.

Hospitering i kamp

Forespørsler/avtaler om hospitering i kamp skal rettes til spillerens trener. Dette innebærer at trener fra hospiterende lag ikke skal henvende seg direkte til spiller angående dette.

I forbindelse med spill på eldre lag er spillerens trener ansvarlig for at spiller ikke overbelastes. I samarbeid med spiller og foreldre skal det tas hensyn til hviletid, skolearbeid og spillerens mulighetfor sosial omgang.

All hospitering forutsetter at spiller og foresatte er enig i hospiteringen, dette gjelder både i trening og kamp.

Spillere som ønsker å bytte lag for å spille opp

Hundvåg håndball mener at alle spillere bør spille i riktig årskull. Dette er også i tråd med regionens intensjon.

Årsaken til at spillere ønsker å bytte lag henger ofte sammen med hvilket lag venninnene spiller på eller gode håndballferdigheter. Det er ikke uvanlig at det er store nivåforskjeller på unge spillere, men dette jevner seg som oftest ut før tenårene. Når spillerne kommer i tenårene er det ofte store fysiske forskjeller på spillerne og det kan da være greit å spille i rett aldersklasse.

Det å spille opp kan også begrense en spillers kamptilbud (NHF har følgendeoffisielle klasser: 11 år, 12 år, 14 år, 16 år og 18 år i de yngre aldersbestemte klassene. I praksis innebærer dette at spillere som tilhører 11-årsklassen kan spille i klasse 11 og 12 år. Spillere tilhørende 12-års klassen kan spille i klassene 12 og 14 og sånn fortsetter det). Det betyr at hvis en spiller bytter lag (opp et alderskull) så kan spilleren komme i en situasjon der man ikke kan delta på kamper til laget som er meldt opp.

Hundvåg håndball anbefaler heller hospitering enn å bytte lag.

Henvendelser om å bytte lag skal gjøres til sportslig utvalg.

Melde på lag opp et alderstrinn

Hvis trenerne ønsker å melde på lag opp et alderstrinn må det kommuniseres ut til foresatte og spillere hvilke kriterier som legges til grunn for laguttak. Er det et tilbud til alle spillerne? Hvis tilbudet ikke er forbeholdt alle må det begrunnes hvorfor. Hvilke håndballferdigheter som kreves (forsvar, skudd, pasning osv), i tillegg til krav om oppmøte og holdninger.

Trenerkompetanse:

For trener i 12 – 14 års klassen er ønsket krav: Region SørVest sitt kurstilbud: MODUL 1 – Trenerkurs.

For trener i 14 – 17 års klassen er ønsket krav: Region SørVest sitt kurstilbud: MODUL 2 – Trenerkurs.

Der hovedtrener som er ansvarlig for treningsopplegg, laguttak og kampledelse for hvert enkelt lag. Det er også ønskelig at hvert lag har en assisterende trener som kan følge opp ved fravær e.l. Ved store årskull med mange lag vil det ikke være mulig for hovedtrener å følge alle lag i kamp. Foreldre må da bidra.

Trenerne må følge gul tråd i treninger.

Dommere:

Utvikling av gode dommere er en viktig oppgave for håndballavdelingen. Alle spillerne fra og med 12 år gis tilbud om dommeropplæring. Deltakelse i dommerkurs gir nyttig håndballfaglig kunnskap og spillere, og hever det sportslige nivået i klubben.

Spillere gis mulighet til å dømme i miniturneringer og aktivitetsserien t.o.m 11 år.

Fra fylte 15 år tilbys dommerkurs 1i regi av regionen. Dommere kan da dømme i aktivitetserien 12-13 år.

Trenerens sjekkliste for økten:

 • Unngikk vi køer og greide vi å holde alle i aktivitet hele tiden under øvelsene?
 • Opplevde spillerne at treningen var gøy og preget av lek?
 • Fikk spillerne brukt mye tid med ball med mange ballberøringer?
 • Hadde vi fokus på innlæring av kast- og mottaksferdigheter?
 • Brukte vi mye tid på småspilløvelser?
 • Hadde vi øvelser med ulik vanskelighetsgrad?
 • Avslutter vi økten med en morsom konkurranse?
 • Var vi flinke til å vise øvelsene for spillerne?
 • Ble alle spillerne snakket direkte med minst èn gang i løpet av økten?

Gjennomføre kurs «Klubbens Styrearbeid i praksis»
Følge demokratiske prosesser
Sette seg inn i Klubbhåndbokens innhold
Gjøre seg kjent med klubbens økonomiske system

Respekter klubbens arbeid og dens regler/ retningslinjer
Respekter trenere og laglederes arbeid, og anerkjenn dem overfor barna
Respekter trenerens bruk av spillere, inkludert innplassering på lag og spilletid i kamper
Ta del i dugnadsarbeidet i klubben – klubben er avhengig av det
Engasjer deg, men husk at det er barna som spiller håndball – ikke du
Lær barna å tåle både medgang og motgang
Motiver barna til å være positive på trening og i kamp
Vis god sportsånd og respekt for andre
Respekter dommernes avgjørelser
Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare dine kjente
Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Spillere bør være kjent med og etterleve:

hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
dugnadsforventning
klubbens retningslinjer og forventninger til spillere, som beskrevet nedenfor:
retningslinjer for godt treningsmiljø
bidra til godt miljø og trivsel
bidra til god treningskultur
være lojal mot trenernes avgjørelser
unngå krangel med dommere, trenere, lagledere og andre utøvere
være en god ambassadør for Fair Play

Spillere som ønsker å diskutere en sak med trenere/lagledere skal primært henvende seg til trenere/lagledere på trening og skal bl.a. ikke sende direktemeldinger til trenere/lagledere.

Trenere på barnelag må sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene. (Se egen link her hos Idrettsforbundet.no)

Trenere er ansvarlige for oppfølging av sine respektive lag, og de skal være kjent med og etterleve retningslinjer for godt treningsmiljø (se lenke nedenfor).

Trenere bør være kjent med:

Hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidè slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
Lisens og forsikringer
Politiattestordningen
Klubbens sportslig plan(er)
Gul Tråd
hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs, osv)

Klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne, som beskrevet nedenfor:
– Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan, inkludert utarbeide en sportslig plan for laget samt kommunisere denne til lagets spillere/foresatte
– Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/ terminliste og klubbens sportslige plan
– Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/ hjelpetrenere
– Møte forberedt i god tid til trening og kamp
– Ha god dialog og godt samarbeid med foreldre
– Lede laget under kamper
– Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
– Følge gjeldende regelverk og retningslinjer for barne- og ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
– Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for spillere
– Se til at både egen og spillernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
– Være oppdatert på informasjon fra daglig leder, styret og klubbens øvrige organer

Retningslinjene nedenfor gjelder alle som har administrative oppgaver omkring et lag. Lagledere inkluderer fks. lagleder/oppmann, turneringsansvarlig for lag og dugnadsansvarlig for lag.

Lagledere skal overlate alt det sportslige til trenerne, som har ansvar for organisering av treninger, laguttak, gjennomføring av kamper osv.

Lagledere bør være kjent med:
hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé slik dette er beskrevet i Klubbhåndboka)
– lisens og forsikringer
– politiattestordningen
– hva tilbyr klubben sine lagledere (utstyr, bekledning, kurs, osv)
– klubbens regler og retningslinjer

Styret i NIF vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

 

Informasjon om politiattest i Hundvåg Håndballklubb:

Styret har oppnevnt daglig leder som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben. Styreleder er oppnevnt som vara for daglig leder i forhold til politiattest.

De som trenger politiattest søker selv direkte til Politiet (se link nedenfor). Ved søknaden skal det vedlegges formålsbekreftelse. Ta kontakt med daglig leder på post@hundvaag-haandball.no så får du tilsendt signert formål.

 

Alle som må fremvise politiattest, skal sende en elektronisk fil av politiattesten mottatt fra politiet, samt fargekopi av legitimasjon med bilde og fullt personnummer.

 

Hundvåg Håndballklubb krever ny fremvisning (e.g. ny vandelskontroll) etter tre år for personer med kontinuerlige verv i klubben og ellers etter 12 måneder for personer uten kontinuerlig verv.

 

Hundvåg Håndballklubb gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

 

Nedre grense for fremvisning av politiattest er 15 år.

 

Link til søknad om politiattest: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest

Link til søknad om ny vandelskontroll (se punkt 4): https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/

Alle reiser i klubbens regi skal følge Hundvåg Håndballklubbs instruks for reiser som beskrevet nedenfor.

På alle reiser i regi av klubben skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på en turnering eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem.

Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre som er ledsagere for mindreårige på reiser.

Formål

Gi alle involverte en oversikt over ansvarsforhold og rammer som gjelder under reiser.
Gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleir til en trygg og god opplevelse for spillere og ledere.
Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
Avklare forventninger til ledere.

Omfang og forutsetninger

Instruksen gjelder for alle reiser med overnatting i regi av Hundvåg Håndball hvor spillere under myndighetsalder deltar. Som eksempel nevnes reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleir.
Alle reiser som dekkes av instruksen skal være alkohol- og rusmiddelfrie for spillere og ledere fra avreise til hjemkomst.
Alle ledere skal forevise godkjent Politiattest til styrets nestleder før reisen kan finne sted.
Det skal utpekes en ansvarlig reiseleder og en stedfortreder. Reiseleder har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.
Hvert lag som er på reise skal ha med seg minimum to ledere inkludert trener/ lagleder. Minst én av lederne skal være av samme kjønn som lagets deltakere. Om flere lag reiser sammen skal hvert lag ha en hovedleder. Det skal i slike tilfeller utpekes en reiseleder for hele reisefølge blant lagenes hovedledere.
Reiseleder er ansvarlig for at bestemmelsene i denne instruks følges.
Reise og opphold for trenere, lagledere og andre ledsagere skal dekkes av reisekassen til laget.
Klubben dekker ikke reiseforsikring. Dette må hver enkelt selv tegne og betale.

Transport

Av sikkerhetsmessige hensyn oppfordres det til bruk av profesjonelle aktører i forbindelse med all personbefordring
Det skal kun benyttes transportmidler som er godkjent for personbefraktning
Reisen skal planlegges slik at det sikres tilstrekkelig tid til at transporten kan foregå på forsvarlig måte.
Ved bruk av privat transportmiddel, skal sjåfør gjøres kjent med at han/ hun har ansvar for transportmiddelets tekniske stand, og at påkrevde løyver og sertifikater osv. skal være gyldige. Dette gjøres ved å overlevere denne instruks til sjåføren.
Før reisen starter, skal alle reisende motta informasjon om tilgjengelig sikkerhetsutstyr og sikkerhetsrutiner i/ på transportmiddelet.

Innkvartering

Det skal kun benyttes overnattingssteder som kan dokumentere godkjente evakueringsplaner og vaktordninger. Dette gjelder spesielt i de tilfeller overnatting skal skje i for eksempel idrettshall, skolebygning eller lignende.
Ved ankomst overnattingssted, skal reiseleder sikre at alle reisende får informasjon om rømningssted og mønstringssted.

Reiseplan

Reiseplan skal leveres daglig leder før reisen starter. Reiseplanen skal som et minimum inneholde informasjon om:

i. formål med reisen

ii. tidsrom for reisen

iii. reisemål

iv. transportmåter

v. innkvarteringssteder

vi. kontaktinformasjon for alle ledere som deltar på reisen

vii. deltakerliste med kontaktinformasjon for foresatte. Denne skal være oppdatert ved avreise.

Informasjon
Alle ledere, spillere og foresatte skal før avreise motta nødvendig informasjon om reisen. Med nødvendig informasjon menes som et minimum reiseplan, reiseinstruks og eventuelle andre relevante retningslinjer i klubben. Fortrinnsvis gjøres dette gjennom at det arrangeres et informasjonsmøte. Alternativt kan informasjonen gis på en annen måte, men da i skriftlig form.

Rapportering
Reiseleder rapporterer normalt til daglig leder. Saker av følgende karakter skal likevel rapporteres umiddelbart og direkte til styreleder (beredskapsleder):

i. Ulykker med personskade

ii. Overgrepssaker

iii. Økonomisk utroskap

iv. Klare brudd på sentrale retningslinjer eller regler i idrettslaget

v. Andre saker som kan medføre spesiell medieoppmerksomhet

Reiseregning
Eventuell reiserefusjon må avtales med daglig leder før reisen.
– Krav om reiserefusjon skal fremsettes på klubbens skjema, sammen med relevante kvitteringer.

Reiseregler – «familietur»
Reiser som arrangeres i privat regi, det vil si der hvor spillerne reiser og bor med sin familie eller med lagkamerat/ lagvenninne – såkalt «familietur» – kan arrangeres under forenklet reiseregler.

Foreldre/ foresatte skal på forhånd gjøres oppmerksom på at reisen er en

Et lag kan motta inntil kr. 5,000 per sesong i gave, støtte eller sponsing fra enkeltpersoner eller bedrifter. De kan motta flere beløp fra flere ulike enkeltpersoner eller bedrifter, men kun kr. 5,000 fra hver. Gave, støtte eller sponsing utover kr. 5,000 fra enkeltpersoner eller bedrifter deles 50/50 mellom laget og klubben.

Laget kan IKKE avtale at giver/ sponsor får profilering på draktsett eller arenaskilt i Hundvåghallen. Draktsett inkluderer drakt og shorts. Dersom giver eller sponsor krever profilering som gjenytelse for gaven, støtten eller sponsingen så må dette være på annet tøy, slik som overtrekksjakke eller t-skjorte. Giver eller sponsor kan få sin logo med link til giver/ sponsors hjemmeside på klubbens hjemmeside.

Fra og med G/J-14 så kan gave, støtte eller sponsing gå direkte til ett lag (på et årstrinn). En slik gave, støtte eller sponsing må følge klubbens regler for dette som beskrevet ovenfor. Klubben oppfordrer likevel støtteapparatet til laget/ årstrinnet om å forsøke å unngå dette – og la gaven, støtten eller sponsingen gå til hele årstrinnet.

Bring- og Lerøylag kan selge profilering på sine Bring- Lerøydrakter, men klubbens draktsponsorer skal tilbys muligheten til å kjøpe profilering til det beløp som fastsettes av Bring- eller Lerøyølaget før andre sponsorer kontaktes.

Kontaktinfo til klubbens barneidrettsansvarlig fåes ved å sende epost til post@hundvaag-haandball.no

Oppgaver for klubbens barneidrettsansvarlig er beskrevet i linken nedenfor. Nedenfor finner man også link til selve barneidrettsbestemmelsene.

Oppgaver for barneidrettsansvarlig: www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig
Barneidrettsbestemmelsene – www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett

Dugnadsinntekter er en stor del av klubbens inntekter og går i sin helhet til drift av lagene. Dugnad bidrar til å holde medlemskontingenter og treningsavgifter på et relativt lavt nivå samtidig som klubben har det nødvendige utstyret til trenings- og kamphverdag.

Klubbens dugnader består blant annet av kioskvakt i Hundvåghallen og vakter under Åpen Hall arrangementer i Hundvåghallen.

Det enkelte lags foresatte kan også beslutte i felleskap at laget skal utføre dugnad til inntekt for aktiviteter for laget (treningsleir, utstyr, turneringer, etc). Dette er ikke obligatorisk for spillere eller foresatte, men laget kan beslutte at inntekt fra slik dugnad skal fordeles til de spillerne som har deltatt på dugnaden. Det er dog viktig å notere seg at dugnadspenger som er fordelt til spillere som har deltatt på dugnad, kun er disponible for spiller så lenge spiller er en del av laget/klubben og benyttes til det formålet de er samlet inn til. Pengene tilfaller klubben dersom spilleren slutter i klubben (slutter eller skifter klubb). Lagets penger tilfaller klubben dersom laget opphører.

I henhold til NIFs lovverk så skal alle alle inntekter og utgifter tilknyttet et idrettslag gå inn og ut av klubbens bankkonti og føres i klubbens regnskap. Dette medfører at det er ulovlig å motta og oppbevare inntekter fra bl.a. dugnad – dette kan medføre erstatningsansvar og anmeldelse for underslag.

Hundvåg Håndballklubb følger NIF sine retningslinjer for publisering av bilder og filmer av barn. Disse er gjengitt nedenfor.

– Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
– Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
– Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foresattes ønske om publisering.
– Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. – Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
– Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
– Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
– Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

 • Hundvåg Håndballklubb skal fremstå som en klubb som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.
 • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.
 • Trenere, lagledere, spillere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med spillere i denne alder.
 • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.
 • Klubben skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdig drikke/ produkter.

Hundvåg Håndballklubb følger NIF sine retningslinjer for røyk og snus. Disse er gjengitt nedenfor.

1. Klubben skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av røyk og snus i idrettssammenheng.

2. Barn og unge skal møte et røyk- og snusfritt idrettsmiljø.

3. Tribunekulturen skal være røykfri.

4. Spillere, trenere, ledere og foreldre skal informeres om de skadevirkninger røyk og snus har på prestasjonsevne og helse.

5. Voksne skal opptre som gode rollemodeller for barn og unge ved ikke å bruke røyk og snus i idrettslig sammenheng.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Hundvåg Håndballklubb følger NIF sine retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep. Disse er gjengitt nedenfor.

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler spilleres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med spillere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for spillerens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Hundvåg Håndballklubb har nulltoleranse overfor mobbing. Problemstillinger knyttet til dette skal tas opp med trener eller lagleder. Dersom dette er uhensiktsmessig eller ikke har forventet effekt, kan daglig leder eller styreleder kontaktes.

Slik tar du tak i mobbing og trakassering i ditt idrettslag:
Link: www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/slik-tar-du-tak-i-mobbing-og-trakassering-i-ditt-idrettslag

Hundvåg Håndballklubb ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Hundvåg Håndballklubb tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. Du finner info og til slutt muligheten til å varsle nederst på siden.

1. Hva kan du varsle om?
Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har oppdaget, har direkte kjennskap til, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si ifra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel med mer.

Det skal være en lav terskel for å si fra om brudd på idrettens regler og retningslinjer. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere om du er usikker. Du kan lese mer om temaer du kan varsle om her:(https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/mer-om-tema/)

Hvor/til hvem sendes varselet?

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person i styret.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Hundvåg Håndballklubb har vi gode rutiner er for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Klikk deg videre om du ønsker du vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Informasjon til deg som ønsker å varsle
Saksgang i en varslingssak

2. Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?
Å varsle betyr å si fra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger.

Målet med å varsle er å si ifra til en person som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og stoppe at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du nederst på siden.

3. Hva skjer når du har sendt inn varselet?
Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen noen dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator Hilde Skåra Johannessen som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med noen andre av styremedlemmene til Hundvåg Håndballklubb.

4. Saksgangen i Hundvåg Håndballklubb?
I din håndballklubb håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I Hundvåg Håndballklubb bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Hundvåg Håndballklubb har følgene rutiner:

– Administratoren mottar melding om varsel.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se Varsling (idrettsforbundet.no)

Varsle oss ved å trykke på mitt varsel. Klikk her: https://portal.mittvarsel.no/v/nif

Alle personer tilknyttet Hundvåg Håndballklubb skal følge håndballens Fair Play regler. Fair Play handler om respekt på tre områder:

 • respekt for dommeren
 • respekt på banen
 • respekt i hallen

Enkelt sagt er Fair Play «orden og oppførsel». Det gjelder holdninger før kamp, i kamp, og etter kamp. Det betyr fravær av elementer som hovering, ufinheter, stygge triks, farlig spill, eller usportsliheter under og etter kamp. Evnen til å beherske seg har ingenting med redusert innsats å gjøre; det har med hvordan vi oppfatter og behandler våre motstandere.

 • ta godt vare på medspillere og inkluder nye lagkamerater
 • unngå stygt spill og filming
 • skape trygghet og god lagånd på banen
 • hjelpe skadet spiller uansett lag
 • takke motstander etter kampen
 • ikke kjefte på andre spillere, trenere eller dommere